content top

Investice a zisk

Cílem každé investice je dosažení zisku. Aby investice byla zisková a tedy pro nás efektivní, pak příjmy z investice musí být vyšší než náklady na ni vynaložené. Pro zhodnocení ziskovosti můžeme využít několik metod. Výběr metody je vybírán s ohledem na charakter investice. Kritéria hodnocení investic Základními kritérii hodnocení jsou výnosnost, rizikovost a doba trvání investice. Výnosností...

Celý článek

Investice do fondů

Investice do fondů spadá do kategorie kolektivního investování, jež je založeno na shromažďování dočasně volných finančních prostředků od drobných investorů. Ti tak získávají přístup na trhy, kam by se sami nedostali. Subjekty trhu kolektivního investování Na trhu kolektivního investování se setkáme se třemi základními subjekty. Prvním subjektem je investiční společnost, která vzniká v podobě...

Celý článek

Investice do diamantů

Investice do diamantů nabývá na významu především z hlediska diverzifikace investičního portfolia. Jako každá jiná investice v sobě nese jak výhody, tak také celou řadu nevýhod. Rozhodnete-li se pro investici do diamantů, pak vstupujete na trh tzv. reálných aktiv, kam patří také zlaté či stříbrné instrumenty, platina a paladium a další drahé kameny, jsou to ale také umělecké sbírky nebo...

Celý článek

Návratnost investice

Každý investor, ať už se jedná o investici do rozvoje podnikání v podobě nákupu nového výrobního stroje, či o finanční investici s vidinou zajímavého zhodnocení, by měl před realizací samotné investice zhodnotit její návratnost a dobu návratnosti s přihlédnutím k podstupovanému riziku. Investor tak zvýší pravděpodobnost svého úspěchu. Co rozumíme pod pojmem návratnost investice? Návratnost...

Celý článek

Finanční deriváty

Deriváty patří v současné době k hojně využívaným investičním nástrojům. Derivátové obchody jsou velice rozmanité, a proto nabízí celou škálu možností, jak a k čemu mohou být využity. Na jedné straně mohou sloužit jako alternativní nástroje zajištění se proti případným rizikům, na druhé straně jako zajímavé investiční instrumenty s potenciálně vysokým zhodnocením. Základní...

Celý článek

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy jsou cenné papíry, jejichž emitentem je stát. V případě České republiky je to konkrétně Ministerstvo financí ČR. Samotnou emisi a následné vyplácení úroků zajišťuje Česká národní banka. Důvodem vydání těchto dluhopisů mohou být státem plánované investice do rozvoje infrastruktury, nebo také částečná úhrada státního dluhu. Základní charakteristika dluhopisu Dluhopis spadá do...

Celý článek

Kapitálová přiměřenost

Pod pojmem „kapitálová přiměřenost“ se skrývá jedna z primárních funkcí vlastního kapitálu a tj. garance plnění závazků i v případě, kdy se daný subjekt dostane do potíží a není schopen generovat příjmy v dostatečné výši. Každá společnost by proto měla být s ohledem na charakter svého podnikání dostatečně kapitálově vybavena. Nicméně v českém prostředí není v případě obchodních...

Celý článek

Čistý zisk

Dosažení zisku je jedním ze základních cílů každého podnikajícího subjektu. Jestliže společnost realizuje v daném období zisk, pak je to důkaz toho, že byla schopna díky své činnosti pokrýt jak související náklady, tak navíc vytvořit jakousi přidanou hodnotu, o kterou se zvýší položka vlastního kapitálu. Co je zisk? Zisk patří k velice komplikovaným pojmům. Jeho definice je odvislá od úhlu pohledu,...

Celý článek

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz zisků a ztrát, který bývá zkráceně označován jako výsledovka, je důležitým zdrojem informací o hospodářském výsledku, jehož bylo v daném období dosaženo. Mimo jiné lze také určit, jaké faktory výši výsledku hospodaření ovlivnily a jakou měrou. Na základě takovýchto informací jsme jakožto uživatelé účetních informací schopni zhodnotit, jak úspěšná byla společnost v uplynulém období a...

Celý článek

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál je jedním ze základních finančních ukazatelů, který je důležitý jak pro samotné vlastníky společnosti z pohledu zhodnocení jimi vložených prostředků, tak také pro řadu dalších subjektů, mezi které patří investoři, věřitelé, odběratelé a řada dalších. Definice vlastního kapitálu Vlastní kapitál můžeme definovat jako souhrn veškerých vkladů majitelů do společnosti a zisku,...

Celý článek
content top