content top

Zdanění dividend

Dividenda je ta část zisku, kterou valná hromada přerozdělí mezi akcionáře, tedy držitele akcií dané společnosti. Pro určení, komu bude plněno, je podstatný tzv. rozhodný den. Jedná se o stanovený okamžik, přesněji datum, ke kterému se posuzuje, kdo a v jakém množství akcie drží. Dividendu ovlivňuje také zvolená dividendová politika akciové společnosti. Formy vyplácených dividend Dividenda může...

Celý článek

Zápis z valné hromady

Valná hromada je nejvyšším řídícím orgánem obchodní společnosti, ať už se jedná o akciovou společnost, nebo společnost s ručením omezeným. Do její kompetence nespadá běžné vedení společnosti, nýbrž rozhoduje v zásadních otázkách souvisejících s fungování společnosti. Jako příklad můžeme uvést schvalování účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztrát, schvalování...

Celý článek

Pražská burza cenných papírů

Pražská burza, oficiálně Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a v podstatě i nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry na území České republiky. Ve světovém měřítku se však řadí mezi ty menší, a to jak z pohledu počtu členů, tak z hlediska počtu transakcí a jejich objemů. Z minulosti pražské burzy Historie pražské burzy sahá až do druhé půlky devatenáctého století,...

Celý článek

Centrální depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů, ve zkratce CDCP, je institucí kapitálového trhu, jejímž základním posláním je evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji. Základní charakteristika CDCP V České republice působí již od roku 1993, kdy vznikl Burzovní registr cenných papírů. Tak jako se vyvíjel kapitálový trh, vyvíjela se i tato instituce, až v roce 2010...

Celý článek

Zdanění akcií

Akcie spadají do kategorie majetkových cenných papírů, jež představují podíl vlastníka na jmění akciové společnosti. Dlouhodobá držba akcií společnosti může pro akcionáře znamenat rentu v podobě vyplácených dividend. Zisku z akcií lze dosáhnout však také jejich obchodováním. Tedy prodeji a nákupy, kdy těžíme především z cenových rozdílů. Způsob zdanění akcií S prodejem cenných papírů je...

Celý článek

Jak obchodovat s akciemi

Akcie jsou majetkovým cenným papírem, jenž představuje podíl svého majitele na kapitálu dané společnosti. Zisk z akcie je možné dosáhnout prováděním nákupů a prodejů těchto cenných papírů, nebo jejich prostou držbou. Zatímco u častých nákupů a prodejů je zisku dosaženo z rozdílu nákupních a prodejních cen, v případě držby je zisk realizován v podobě vyplacených dividend. První krok: Volba...

Celý článek

Akcie na majitele

Akcie na majitele, též nazývané jako akcie na doručitele, jsou cenným papírem potvrzujícím, že jeho majitel je osoba, která do dané akciové společnosti vložila určitý majetkový podíl, z čehož této osobě plynou určitá práva jak na řízení společnosti, tak na podíl na dosaženém zisku. Tato forma akcií může nabývat podoby zaknihovaných či listinných akcií. Právě s listinnými akciemi na majitele je...

Celý článek

Investice do akcií: Jak na nákup akcií

Investor, který se rozhodne investovat své volné finanční prostředky do akcií, musí být v prvé řadě připraven nést zodpovědnost za vývoj hodnoty své investice. Akcie pro svého držitele mohou znamenat jednak vysoký výnos, ale také případnou ztrátu. Investor podstupuje nemalé riziko a měl by si ho být vědom, než se do obchodování s akciemi pustí. Dále by si měl odpovědět na několik základních otázek...

Celý článek

Dividendové akcie

Dividendové akcie a investice do nich představují jeden z mnoha způsobů zhodnocení vlastních úspor. Jejich atraktivita stoupá především v době, kdy se úrokové sazby z bankovních vkladů pohybují na nízké úrovni. Nicméně je třeba si uvědomit, že takto uložené peníze jsou vystaveny většímu riziku, než je tomu v případě spořicích účtů či termínovaných vkladů. Zatímco bankovní vklady jsou...

Celý článek
content top