Dividendové akcie a investice do nich představují jeden z mnoha způsobů zhodnocení vlastních úspor. Jejich atraktivita stoupá především v době, kdy se úrokové sazby z bankovních vkladů pohybují na nízké úrovni. Nicméně je třeba si uvědomit, že takto uložené peníze jsou vystaveny většímu riziku, než je tomu v případě spořicích účtů či termínovaných vkladů. Zatímco bankovní vklady jsou zajištěny prostřednictvím Fondu pojištění vkladů, investice do akcií žádné takovéto garanci nepodléhají.

Co je akcie?

Akcie představuje majetkový cenný papír, který vyjadřuje podíl na majetku dané společnosti, která akcie emitovala. Jakožto majetkový cenný papír nemá akcie stanovenu dobu splatnosti, jako tomu je např. u dluhových cenných papírů.

Držiteli akcie plynou z držby takovéhoto cenného papíru určitá práva. Jednak je to právo podílet se na řízení akciové společnosti, tedy právo účastnit se valné hromady, právo na přednostní nákup nově emitovaných akcií, označované jako tzv. předkupní právo, dále právo podílet se na likvidačním zůstatku.  V neposlední řadě a především je to právo podílet se na výsledku hospodaření, tedy právo na inkaso dividendy. Právo na dividendu je převoditelné.

Co je dividenda?

Dividendu můžeme charakterizovat jako plnění ze strany akciové společnosti ve prospěch jejích akcionářů a to podle rozhodnutí valné hromady. Podstatný pro výplatu dividendy je tzv. rozhodný den. Vyplácenou dividendu ovlivňuje taktéž zvolená dividendová politika.

Dividenda a její podoby

Dividenda může mít hned několik podob. Základní dělení dividend je na řádné, mimořádné a likvidační.

Zatímco řádná je ta dividenda, která se pravidelně opakuje, mění se jen její výše, dividenda mimořádná je vyplácena pouze jednorázově a výjimečně, a to u příležitosti, která se již nebude opakovat (např. výročí vzniku společnosti, nebo má-li společnost dodatečné volné cash flow).

Likvidační dividenda je pak vyplácena v případě zániku společnosti.

Formy vyplácených dividend

Dalším způsobem dělení dividend je forma jejich vyplácení. Základní formou je cash dividenda, jež je, jak název sám napovídá, vyplácena v penězích.

Dále to může být akciová dividenda. Nicméně výplata takovéto dividendy má na společnost a cenu jejích akcií stejný dopad jako v případě štěpení akcií. V obou případech totiž dochází k navýšení počtu akcií. Společnost přistupuje k výplatě dividendy v této formě nejčastěji v případě, kdy nemá dostatek hotovosti na výplatu peněžní dividendy.

Méně častou formu výplaty dividendy je dluhopisová dividenda, jejíž výplata probíhá v podobě rozdělení dluhopisů emitovaných danou společností mezi akcionáře.

Setkat se můžeme také s majetkovou dividendou. Výplata této dividendy probíhá v podobě distribuce produktů dané společnosti mezi ty, kterým právo na výplatu dividendy vzniklo, a to k rozhodnému dni. S takovouto formou výplaty se obvykle setkáme u společností, jež vyrábějí levné výrobky a jež mají malý počet akcionářů.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>