Deriváty patří v současné době k hojně využívaným investičním nástrojům. Derivátové obchody jsou velice rozmanité, a proto nabízí celou škálu možností, jak a k čemu mohou být využity. Na jedné straně mohou sloužit jako alternativní nástroje zajištění se proti případným rizikům, na druhé straně jako zajímavé investiční instrumenty s potenciálně vysokým zhodnocením.

Základní charakteristika finančních derivátů

Už bylo zmíněno, že derivátové instrumenty jsou velice různorodé. Z tohoto důvodu je takřka nemožné stanovit všeobecně platnou definici. Každý derivát je potřeba vnímat ve třech rovinách. Je to rovina ekonomická, kdy identifikujeme základní skutečnosti jako je předmět obchodu, způsob obchodování a vypořádání, nebo účel obchodu aj. Druhou rovinu představuje právní aspekt, čímž rozumíme vymezení derivátových obchodů v platné legislativě. Třetí rovina je rovina účetní, která odráží vymezení derivátů z pohledu jejich účetního zachycení.

Při dalším vymezování finančních derivátů budeme vycházet z jejich ekonomické podstaty.

Základní charakteristikou derivátů je fakt, že jsou odvozeny od jiných, tzv. bazických, instrumentů. Hodnota těchto instrumentů samozřejmě ovlivňuje hodnotu samotných derivátů. Dalším znakem je termínový charakter obchodů, což znamená, že čas sjednání a čas vypořádání obchodu jsou odlišné. Doba mezi těmito dvěma časovými body překračuje dobu, která je dána technickými podmínkami obchodu. Pro finanční deriváty je dále typický tzv. pákový efekt. Se sjednáním derivátů je spojena nízká počáteční investice ve srovnání s obchody se srovnatelným rizikem a potenciálním výnosem.

Základní druhy finančních derivátů

Finanční deriváty můžeme klasifikovat dle:

  • účelu jejich využití
  • způsobu jejich obchodování
  • zajišťovaného rizika
  • charakteru práva, které v sobě daný derivát nese

Účel využití finančních derivátů

Jedním ze základních motivů pro sjednání derivátového obchodu je zajištění neboli hedging. Jeho funkce spočívá v tom, že prostřednictvím derivátu zafixujeme cenu určitého instrumentu k sjednanému časovému okamžiku v budoucnosti a chráníme se proti případným ztrátám. Dalším motivem je spekulace, jejímž cílem je profit z cenového vývoje na trhu. Derivátů můžeme využít také v případě vzniku cenových diferencí na trhu, hovoříme o tzv. arbitráži.

Způsob obchodování finančních derivátů

Finanční deriváty stejně jako jiné instrumenty mohou být obchodovány na burze nebo mimo burzu. Rozlišujeme proto finanční deriváty burzovní a mimoburzovní. Zatímco deriváty burzovní jsou obchodovány jako standardizované kontrakty, v případě mimoburzovních derivátů se jedná o nestandardizované kontrakty.

Druhy finančních derivátů dle zajišťovaného rizika

Z hlediska zajišťovaného rizika rozlišujeme tři základní skupiny derivátů. První skupinu představují deriváty na tržní rizika, kterými se zajišťujeme proti cenovým pohybům, potažmo prostřednictvím nich provádíme spekulaci. Tržní riziko a tedy i typ derivátů dále rozdělujeme na:

  • úrokové
  • měnové
  • akciové
  • komoditní

Plnění u těchto derivátů je plně odvozeno od vývoje ceny bazického instrumentu.

Další skupinou jsou deriváty zajišťující úvěrové riziko nebo spekulující na něj. Plnění z nich plynoucí je navázáno na změny v úvěrovém ratingu předem určeného subjektu nebo instrumentu, odvozuje se tedy od určité právní či jinak definované skutečnosti.

Deriváty spadající do třetí skupiny slouží k zajištění nebo spekulaci na jiná než výše uvedená rizika. Příkladem mohou být deriváty na počasí.

Finanční deriváty dle charakteru práva

Podle práv a povinností, které ze sjednaného kontraktu oběma zúčastněným stranám vyplývají, rozlišujeme derivátové kontrakty pevné neboli nepodmíněné a derivátové kontrakty podmíněné neboli opční kontrakty. Zatímco u pevných kontraktů mají obě strany současně právo a povinnost sjednaných obchod splnit, u podmíněných kontraktů kupující nabývá právo, ne povinnost, na provedení daného obchodu v budoucnosti za předem sjednaných podmínek.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>