Investice do fondů spadá do kategorie kolektivního investování, jež je založeno na shromažďování dočasně volných finančních prostředků od drobných investorů. Ti tak získávají přístup na trhy, kam by se sami nedostali.

Subjekty trhu kolektivního investování

Na trhu kolektivního investování se setkáme se třemi základními subjekty. Prvním subjektem je investiční společnost, která vzniká v podobě akciové společnosti a jejím hlavním předmětem podnikání je právě kolektivní investování. Investiční společnost je oprávněna zakládat fondy a vykonávat správu jejich majetku.

Další ze subjektů trhu kolektivního investování je investiční fond, jenž je založen na stejných principech jako výše zmíněná investiční společnost. Vzniká v podobě akciové společnosti, má tedy právní subjektivitu. Investiční fond shromažďuje prostředky prostřednictvím vydaných akcií. Takto získané prostředky jsou následně použity ke koupi cenných papírů, nemovitostí a movitých věcí, nebo mohou být jen uloženy na zvláštní účet v bance.

Vedle investičních fondů se na trhu nacházejí také podílové fondy. Ty na rozdíl od těch investičních postrádají právní subjektivitu, jsou založeny a spravovány investiční společností. Podílový fond je tak jakýmsi souhrnem majetku, jehož vlastníky jsou majitelé podílových listů a to v poměru dle držených podílových listů. Podílové listy však své držitele neopravňují jakkoli zasahovat do správy fondu.

U podílových fondů je také třeba rozlišit, zda se jedná o otevřený či uzavřený podílový fond. V případě otevřeného podílového fondu investiční společnost vydává neomezený počet podílových listů. Jejich majitel je oprávněn je zpětně odprodat a to za cenu odpovídající jeho podílu na majetku fondu. Naproti tomu, jedná-li se o uzavřený podílový fond, je stanoven minimální počet vydaných podílových listů a stanovena je také doba, po kterou budou tyto podílové listy vydávány. Investiční společnosti v případě uzavřených podílových fondů nevzniká povinnost podílové listy od podílníků odkoupit.

Výhody investice do fondů

Už v úvodu bylo zmíněno, že princip kolektivního investování umožňuje i drobným investorům podílet se na obchodech, k nimž by se právě kvůli své nízké investici, sami nedostali. Další výhodou plynoucí ze shromažďování prostředků prostřednictvím fondů jsou ve finále nižší transakční náklady, protože fond může realizovat obchody ve velkých objemech. Nespornou výhodou je jistě také nabízená profesionální správa fondu, díky které je dosahováno nadprůměrných výkonností a tedy i vyššího zisku.

Nevýhody investice do fondů

Je potřeba si uvědomit, že investice do fondů je spjata jak s možností zajímavého zhodnocení, tak také s rizikem, jehož výše je odvislá od vybraných investičních variant a nástrojů. Jestliže se fondu nedaří, pocítí to také jeho investoři. Vklady do fondů nejsou chráněny systémem pojištění vkladů, jako tomu je např. u spořicích účtů atp. Druhým podstatným omezením v případě investice do fondů je nulová možnost participace na jeho správě. Při rozhodování o investici do fondů na nutno brát v potaz také náklady, které jsou s takovouto investicí spjaty. Jedná se např. o poplatek vstupní, výstupní, nebo poplatek za správu aj.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>