Valná hromada je nejvyšším řídícím orgánem obchodní společnosti, ať už se jedná o akciovou společnost, nebo společnost s ručením omezeným. Do její kompetence nespadá běžné vedení společnosti, nýbrž rozhoduje v zásadních otázkách souvisejících s fungování společnosti. Jako příklad můžeme uvést schvalování účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztrát, schvalování stanov, rozhodování o podobě společenské smlouvy, rozhodování o výši základního kapitálu, jmenování, odvolání a odměňování jednatelů aj.

Podmínky konání valné hromady

Valnou hromadu svolává jednatel společnosti, a to minimálně jednou za rok. Výjimkou mohou být případy, kdy častější svolávání vyžaduje zákon, společenská smlouva nebo stanovy. O svolání však mohou požádat i společníci, jejichž vklady dosahují úrovně deseti procent základního kapitálu společnosti. Není-li jejich žádosti vyhověno, pak jsou oprávněni valnou hromadu svolat sami. Pokud má být na valné hromadě schvalována účetní závěrka, musí se tato valná hromada konat nejdéle do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

Termín a program valné hromady musí být oznámen nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání v podobě písemné pozvánky, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Záležitosti, které nejsou uvedeny na dané pozvánce, mohou být projednávány pouze v případě, kdy jsou valné hromady účastni všichni společníci.

Valná hromada je usnášení schopná, pokud jsou přítomni společníci mající alespoň polovinu všech hlasů, přičemž jeden hlas odpovídá 1 000 korunám vkladu, nestanovuje-li společenská smlouva jinak. Ve většině případů rozhoduje prostá většina hlasů přítomných společníků.

Zápis z valné hromady

Na valné hromadě je volen předseda a zapisovatel, do té doby řídí valnou hromadu jednatel, nebo pověřený společník. Jednatel má povinnost zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady.

Tento zápis musí obsahovat:

  • název a sídlo společnosti
  • místo a dobu konání valné hromady
  • jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
  • popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
  • rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování

Na zápisu musí být podepsán předseda valné hromady a zapisovatel. Následně je zápis na náklady společnosti bez zbytečného odkladu zaslán všem společníkům, za což odpovídá také jednatel společnosti.

Součástí zápisu z valné hromady jsou návrhy a prohlášení, která byla na valné hromadě předložena k projednání. Přílohou zápisu je také listina osob, které se valné hromady osobně zúčastnily.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>