Dividenda je ta část zisku, kterou valná hromada přerozdělí mezi akcionáře, tedy držitele akcií dané společnosti. Pro určení, komu bude plněno, je podstatný tzv. rozhodný den. Jedná se o stanovený okamžik, přesněji datum, ke kterému se posuzuje, kdo a v jakém množství akcie drží. Dividendu ovlivňuje také zvolená dividendová politika akciové společnosti.

Formy vyplácených dividend

Dividenda může nabývat různých podob. Samozřejmě je to peněžité plnění, které je nejčastějším způsobem výplaty dividend. Dividenda však může být vyplacena také v podobě akcií či dluhopisů. Méně obvyklou formou výplaty dividendy je tzv. majetková dividenda.

Zdanění vyplacených dividend

Je-li dividenda vyplacena, podléhá stejně jako každý jiný výnos zdanění. Aktuálně platná sazba dosahuje výše 15 procent. Daň z dividendového výnosu strhává ten, kdo dividendu vyplácí. Akcionář obdrží již dividendu očištěnou o tuto daň. Hovoříme o tzv. srážce u zdroje.

Problém dvojího zdanění

V případě zdanění dividend narážíme na problém dvojího zdanění. Ve chvíli, kdy akciová společnost realizuje v daném roce zisk, musí ho řádně zdanit v rámci daně z příjmu. Až následně může dojít k distribuci zisku mezi akcionáře, a to v podobě dividend, o jejichž výši rozhoduje valná hromada. Pokud jsou dividendy vyplaceny, dochází k jejich následnému zdanění v podobě srážkové daně u zdroje.

Jedním z argumentů znějících ve prospěch tohoto způsobu zdanění dividendových výnosů je motivace vedení akciových společností k omezování výplat dividend a zachování prostředků v rámci společností pro jejich další rozvoj. Nehledě na to, že daně vybrané z vyplacených dividend jsou cenným přínosem do státního rozpočtu.

Odpůrci tohoto přesvědčení naopak zastávají názor, že odstranění tohoto dvojího zdanění bude mít mnohem pozitivnější vliv na státní rozpočet a hospodářství vůbec. Příznivá daňová politika může působit jako lákadlo pro zahraniční investory, což se může finálně projevit např. snížením nezaměstnanosti a tedy menším zatížením státního rozpočtu na straně státem vyplácených podpor v nezaměstnanosti.

Zdanění dividend ze zahraničí

V případě vyplácených dividend můžeme narazit na situaci, kdy rezident jedné země obdrží dividendu od subjektu z jiné země. Tato situace je řešena mezinárodními smlouvami uzavřenými mezi jednotlivými zeměmi. Tyto smlouvy mají zabránit dvojímu zdanění dividend. Upravují podmínky, za jakých okolností a jakou sazbou je dividenda zdaněna. Nejčastěji používanými metodami zabraňujícími dvojímu zdanění jsou metoda vynětí zahraničních příjmů nebo metoda zápočtu v zahraničí zaplacené daně.

Důležité je, aby se příjemce dividendy zahraničnímu plátci prokázal, jako rezident země, se kterým má domovský stát plátce uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Prokázat se může prostřednictvím dokladu o daňovém domicilu.

Jestliže smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřena není, pak bude dividendový výnos zdaněn dvakrát – jednou ve státě toho, kdo dividendu vyplácí, podruhé v zemi příjemce dividendy.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>